Rozmieszczenie przemysłowych zakładów produkcji prefabrykatów

Racjonalne rozmieszczenie przedsiębiorstw budowlanych (w tym stosujących w szerokim zakresie metody uprzemysłowione) zależy nie tylko od czynników, które już omówiliśmy, lecz także od istnienia dostatecznie dużej liczby wytwórni prefabrykatów. Racjonalne rozmieszczenie tych zakładów powiązane jest z kolei z:

— rozmieszczeniem przedsiębiorstw budowianych i placów budowy zużytkowujących elementy prefabrykowane,

— rozmieszczeniem złóż surowcowych potrzebnych do wytwarzania prefabrykatów (cement, żwir, piasek i pospólka, żużel itp.),

— rozmieszczeniem wolnych zasobów sil roboczych, które mogą być zatrudnione w przemyśle materiałów budowlanych.

Rozmieszczenie wyżej wymienionych elementów nie pokrywa się ze sobą. Na przykład żwir, pospólka itp. materiały dowożone są do niektórych wytwórni prefabrykacyjnych z odległości około 500 km, co oczywiście w odpowiedni sposób wpływa na kosztv i opłacalność prefabrykowanych materiałów budowlanych, a w dalszej konsekwencji — całego budownictwa uprzemysłowionego.

Przemysł materiałów budowlanych powinien być maksymalnie rozproszony (stosownie do istniejących złóż) i odpowiednio zrejonizowany, wchodzi tu bowiem w grę:

– a) duży tonaż masowych przewozów,

– b) konieczność zaspokojenia potrzeb występujących na terenie całego kraju.

Przemysł ten odznacza się między innymi tym, że w wypadku wielu produktów ciężar wyrobów gotowych jest mniejszy od ciężaru zużytego surowca, co spowodowane jest powstawaniem odpadów w procesie wytwarzania oraz zmniejszeniem się wilgotności wyrobów gotowych w stosunku do surowca. Produkcję materiałów budowlanych należy lokalizować w regionach zasobnych w podstawowy wyjściowy surowiec, zwłaszcza wtedy, gdy: 1) ciężar surowca przypadający na jednostkę produkcji przewyższa ciężar wyrobów gotowych, 2) zużycie produktów danego rodzaju jest rozproszone.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>