Ryczałty

Przede wszystkim dlatego można twierdzić, że wraz ze zwiększeniem długości cyklu produkcyjnego wzrastają problemy związane z precyzyjną wyceną wartości obiektu lub jego poszczególnych elementów, zwłaszcza tych, które mają powstać w końcu cyklu budowlanego. Po- miimo tych trudności istnienie jednolitego systemu wynagrodzeń jest niezbędne, chociażby z uwagi na konieczność stworzenia podstaw racjonalnej rentowności przedsiębiorstw budowlano-montażowych. Zasady ustalania wynagrodzeń wykonawcy powinny powodować powstawanie bodźców sprzyjających zwiększeniu zainteresowania inwestorów i wykonawców robót w szczegółowej kontroli dokumentacji projektowo-kosz- torysowej oraz poprawie jakości dokumentacji, a w konsekwencji — przeciwdziałaniu podwyżkom kosztów inwestycji ponad poziom wynikający z prawidłowo i dokładnie opracowanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Bodźce te mogą być tworzone w oparciu o przyjęcie jako podstawy do konstruowania zasad wynagrodzeń warunku stabilizacji cen zarówno poszczególnych obiektów, jak i ich elementów w okresie realizacji robót. Obowiązujące w naszej praktyce gospodarczej sposoby ustalania wynagrodzeń wykonawcy można podzielić na opierające się o:

– 1) ryczałty,

– 2) ceny jednostkowe kosztorysu umownego.

Ryczałty stanowią obecnie powszechnie obowiązującą formę ustalania wynagrodzeń za obiekty budownictwa. Stosuje się je do określania wysokości wynagrodzenia za całość poszczególnych obiektów, a nawet za te części obiektu, które mogą być rozliczane w formie ryczałtu, mimo że pozostałe elementy są przedmiotem wynagrodzenia w postaci uzgodnionych cen jednostkowych kosztorysu umownego. Jeśli inwestor dostarcza dokumentację projektowo-kosztorysową częściami, lo dla poszczególnych elementów obowiązuje również wynagrodzenie ryczałtowe określane sukcesywnie, w miarę otrzymywania dokumentacji dla poszczególnych części. Wynagrodzenie ryczałtowe ustala się na podstawie cen katalogowych, cen .stałych lub uzgodnionych kosztorysów.

Ryczałty określane w oparciu o ceny katalogowe lub karty cen stałych mają zastosowanie w odniesieniu do ogółu obiektów objętych zatwierdzonymi kartami cen katalogowych lub kartami cen stałych.

Ryczałty konstruowane w oparciu o karty cen katalogowych lub karty cen stałych ustalane są w wysokości wynikającej z tych kart z ewentualnym uwzględnieniem przyjętych do realizacji alternatywnych rozwiązań i przewidzianych przepisami uzupełnień.

Ryczałty obliczane w oparciu o uzgodnione kosztorysy określa się dodając do kwoty uzgodnionego kosztorysu umownego ogół przysługujących wykonawcy dodatków, a otrzymaną w ten sposób kwotę powiększa się o 1% z tytułu ryzyka stosowania ryczałtu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>