Scalony element robót w obiekcie

Scalony element robót w obiekcie nie jest jednostką kalkulacji (por. s. 443), a zatem brak w kalkulacji tak drobnej przedziałki klasyfikacyjnej, która dawałaby odpowiedź na pytanie, jaka część kosztów produkcji obiektu N dotyczy robót odebranych w elemencie X tego obiektu. Przybliżone obliczenie 1 kosztu robót sprzedanych w odebranych elementach scalonych jest oparte na następujących zasadach.

– A. Przeprowadza się inwentaryzację robót w toku według stanu (pomiarów) na koniec okresu z podziałem spisów według jednostek ewidencji kosztów. Znane są jeszcze inne sposoby przybliżonego obliczania kosztu robót sprzedanych, jednak pomijamy je tutaj ze względu na to, że mają mniejsze znaczenie praktyczne.

– B. Wycenia się zinwentaryzowane roboty w toku według ich wartości kosztorysowej.

– C. Przelicza się sumę kosztorysowych wartości wszystkich robót w toku na tzw. koszt planowany (stąd nazwa całego sposobu obliczenia: „według kosztu planowanego”) za pomocą współczynnika planowanego poziomu kosztów robót. Współczynnik ten oblicza -się według wzoru2

W takich warunkach część rozpoczętych robót sprzedawana jest zleceniodawcy, ale zależy to od odbioru elementu, a nie momentu sprawozdawczego. Pozostałą część robót zachowuje w stanie posiadania wykonawca (np.: roboty w elementach rozpoczętych, a nie zakończonych roboty w elementach zakończonych, ale nie odebranych przez zleceniodawcę). Składniki te są traktowane jako roboty w toku.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>