Sprawdzenie wykonania planu funduszu płac

— kształtowania się wysokości płac,

— przestrzegania dyscypliny płac.

– 1. Badanie wykonania planu funduszu płac polega na ustaleniu wielkości przekroczeń lub oszczędności w wykorzystaniu tego funduszu w przedsiębiorstwie jako całości, w poszczególnych komórkach organizacyjnych i w poszczególnych grupach pracowników.

– 2. Badanie wysokości płac polega na porównywaniu rzeczywistego poziomu płac z poziomem planowanym oraz z poziomem występującym w ubiegłym okresie. Miernikiem oceny wysokości płac jest średnia płaca pracownika zatrudnionego w przedsiębiorstwie, wypłacona w okresie objętym analizą. Wysokość płac można mierzyć za pomocą średniej płacy rocznej lub miesięcznej, a w odniesieniu do robotników — również za pomocą średniej płacy za jedną roboczogodzinę. Jest to pożądane z uwagi na możliwość porównywania faktycznej płacy ze stawkami płac (za godzinę pracy) wynikającymi z taryfikatora i osobistego zaszeregowania robotników. Przy ocenie kształtowania się średnich płac należy zwracać uwagę na to, że ich wysokość zależy przede wszystkim od osobistej wydajności pracy robotników, jednakże zależność ta może ulec wypaczeniu w razie nieprzestrzegania dyscypliny płac. Przy wnioskowaniu w sprawach dotyczących wysokości plac należy zwracać uwagę na to, że właściwym sposobem podwyższenia średnich płac jest zwiększenie wielkości produkcji, a gdy w tym zakresie istnieją ograniczenia — zmniejszenie stanu zatrudnienia. W takim wypadku przy nie zwiększonej produkcji średnia płaca kształtować się będzie na wyższym poziomie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>