SPRZEDAŻ ROBTÓT WŁASNYCH

W procesie sprzedaży produktów budownictwa na pierwszy plan wysuwają sią następujące zagadnienia.

– 1. Sposoby ustalania sprzedażnej wartości robót.

– 2. Sposoby odbioru robót, czyli przekazywania wykonanych robót zleceniodawcom.

– 3. Sposoby ustalania płatności wynagrodzenia wykonawcy za roboty.

– 4. Zakres obowiązków i uprawnień stron uczestniczących w procesie sprzedaży oraz zakres odpowiedzialności kontrahentów ustalany w sposób najkorzystniejszy dla gospodarki narodowej, co jednak trzeba wyraźnie odróżniać od partykularnego interesu inwestora.

– 5. Zakres kontrolnych funkcji i zadań rachunkowości związany zawsze najściślej ze stopniem samodzielności przedsiębiorstwa i rozmiarem jego stanu posiadania.

– Sprzedażną wartość robót ustala się w formie:

– 1) ryczałtu 2) kosztorysu wykonawczego.

– Zasady stosowania /ryczałtu} jako sposobu podstawowego:

– 1. Dla obiektów przewidzianych w katalogach cen kwota ryczałtu jest równa sumie ceny katalogowej i kosztów dodatkowych (wynikających np. z usytuowania budynku, konieczności zatrudnienia zwiększonej liczby pracowników zamiejscowych, kosztów specjalnego przygotowania podłoża, na którym ma być wzniesiony obiekt),

– 2. Dla obiektów, których nie ma w katalogach cen, kwota ryczałtu jest równa sumie kosztorysu umownego (powtarzalnego lub indywidualnego), przy czym wykonawcy przysługuje prawo sprawdzenia tego kosztorysu przed zawarciem umowy i doliczenia do jego sumy narzutu (obecnie 1%) z tytułu ponoszenia ryzyka stosowania ryczałtu.

– 3. Ryczałt jest wynagrodzeniem za wszystkie roboty wyszczególnione w dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Umowa nakłada na wykonawcę obowiązek dotrzymania poprawnej jakości robót wykonanych.

– 4. Ryczałt ulega zmianie na skutek:

— urzędowych zmian cen na materiały,

— zmian stawek robocizny,

zmian cen na usługi,

— zmiany projektu określającego przedmiot umowy,

— występowania robót dodatkowych zleconych przez zamawiającego, a nie przewidzianych w dokumentacji projektowo-kosztorysowej,

— innych szczególnych przypadków.

– 5. Ryczałt może być dzielony według ‘kolejnych faz lub elementów robót. Zależnie od obowiązujących zasad ustalania płatności za roboty ukończenie i przekazanie odpowiedniej części robót może być związane z uprawnieniem wykonawcy do pobrania zapłaty w kwocie równej odpowiedniej części ryczałtu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>