Struktura kosztów własnych

Strukturą kosztów własnych nazywamy procentowy udział poszczególnych elementów kosztów w całej sumie kosztów własnych produkcji. Odnosi się to zarówno do układu rodzajowego, jak i kalkulacyjnego.

Struktura kosztów jest podstawowym wskaźnikiem charakteryzującym koszty własne przedsiębiorstwa, pozwala bowiem ocenić ich dynamikę oraz świadczy o postępie technicznym i organizacyjnym lub o stosowaniu przestarzałych metod pracy.

Porównując koszty własne wszystkich obiektów na danej budowie lub koszty własne różnych budów bierze się pod uwagę głównie strukturę tych kosztów. Przy rozpatrywaniu struktury kosztów wprowadzamy pewne uściślenie, polegające na tym, że poszczególne elementy kosztów odnosimy nie do pełnej sumy kosztów, lecz do wartości produkcji, tj. do produkcji zafakturowanej. Pozwala to na ocenę rentowności.

Zajmując się w analizie kosztów zagadnieniem rentowności mamy na myśli rentowność operacyjną,1 która odnosi się do samego procesu produkcyjnego. Rentowność bowiem — a tym samym również zysk — osiąga się przede wszystkim dzięki obniżce kosztów własnych, a ponadto dzięki porządne-

– 1 Przez rentowność rozumiemy stosunek procentowy zysku do kosztów własnych produkcji sprzedanej. mu i solidnemu . wykonawstwu, umożliwiającemu uniknięcie konieczności prowadzenia robót dodatkowych.

Dodać należy, że o właściwym poziomie rentowności i o właściwym odzwierciedleniu poziomu kosztów decyduje w niemałym stopniu prawidłowe, a przede wszystkim terminowe księgowanie kosztów. Żle zorganizowana księgowość, a zwłaszcza nieterminowy spływ dokumentów pierwotnych i faktur dostawców, uniemożliwia wyciągnięcie prawidłowych wniosków dotyczących całości kosztów własnych i rentowności oraz osłabia czujność kierownictwa przedsiębiorstwa.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>