System rozliczeń etapowych

Oczywiście ten ' system rozliczeń jest mobilizujący dla przedsiębiorstw budowlano-montażowych, wtedy gdy prawidłowo rozumiane jest i stosowane pojęcie „elementu”. Przez element obiektu rozumieć należy pewien znaczny zakres robót, który stanowi całość techniczną czy technologiczną, lub część obiektu, która zespala kilka fragmentów robót. Element rozliczeniowy powinien być łatwy do sprawdzenia pod względem ilości i jakości wykonanych w nim robót, a nadto powinien być jednostką, która da się wyodrębnić od reszty elementów w sposób wizualny. W praktyce zdarzało się rozdrabnianie przez przedsiębiorstwa scalonych elementów dla wcześniejszego uzyskania środków pieniężnych. Prowadziło to do osłabiania tkwiących w systemie rozliczeń bodźców powodujących przyspieszanie cykli budowy poszczególnych elementów obiektu.

Odmianą omawianej tu formy rozliczeń jest system rozliczeń etapowych, w którym za elementy rozliczeniowe przyjmuje się: 1) stan zerowy, 2) stan surowy oraz 3) stan wykon- czeniowy. Rozliczenia w tej formie przeprowadza się na podstawie faktur częściowych i końcowych, wystawianych system narastającym. Po zakończeniu stanu zerowego i surowego przedsiębiorstwo budowlano- montażowe wystawia faktury częściowe w oparciu o protokół odbioru częściowego wykonanych robót. Po zakończeniu obiektu na podstawie protokołu odbioru końcowego wystawiana jest faktura końcowa. Stan zerowy, stan surowy oraz stan wykończeniowy określony jest w przepisach przykładowo dla poszczególnych obiektów. System ten niewątpliwie eliminuje w pewnym stopniu wady rozliczeń za elementy scalone, bowiem zmniejsza praktycznie możliwość rozdrabniania elementów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>