System rozrachunku gospodarczego

Za główne problemy systemu rozrachunku gospodarczego w przedsiębiorstwach należy uznać: sposób wyodrębnienia majątkowego i techniczno-organizacyjnego, organizację bodźców materialnego zainteresowania kierownictwa i załogi oraz stopień samodzielności finansowej.

W systemie rozrachunku gospodarczego należy widzieć instrument polityki gospodarczej i finansowej państwa socjalistycznego i dlatego na wielu odcinkach jest on zbieżny z systemem finansowym przedsiębiorstw państwowych, rozumianym jako zespół zasad organizacji gospodarki finansowej przedsiębiorstwa. System finansowy stanowi swoistą funkcję dwóch elementów, mianowicie jest wynikiem realizacji wymogów rozrachunku gospodarczego oraz rezultatem przyję- tych rozwiązań organizacyjnych gospodarki narodowej (modelu ekonomicznego).

System finansowy przesądza w szczególności o samodzielności finansowej przedsiębiorstw. Dzieje się to przede wszystkim na gruncie ustalenia konkretnych zasad wyposażenia przesiębiorstwa w fundusze chodzi tu zwłaszcza o określenie wysokości, struktury i zasad wykorzystania (przeznaczenia) tych funduszy oraz sposobu użytkowania wyników działalności. Co się tyczy wyników działalności przedsiębiorstwa, to system finansowy determinuje zasady podziału akumulacji oraz tryb rozliczeń z tytułu osiąganego deficytu zarówno planowanego, jak i ponadplanowego. W tak pojętej organizacji systemu finansowego odpowiednie miejsce zajmuje system budżetowy i kredytowy. Wzajemny stosunek systemu budżetowego, kredytowego i systemu finansów przedsiębiorstw oraz stosunek systemu finansowego przedsiębiorstw do pozostałych elementów modelu gospodarczego odgrywa zasadniczą rolę w konstruowaniu zespołu bodźców materialnego zainteresowania zarówno w odniesieniu do przedsiębiorstwa jako całości, jak i do jego załogi.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>