System stopniowej płatności za wykonane elementy obiektu

Rozpowszechnionym systemem rozliczeń był system stopniowej płatności za wykonane, zakończone elementy obiektu. Rozliczenia za elementy obiektu przeprowadzane były za pomocą faktur częściowych, które wystawiano po odbiorze elementu przez zleceniodawcę pod względem ilościowym i warunkowo pod względem jakościowym. Warunkowy odbiór jakościowy wynika z pełnej odpowiedzialności wykonawcy za jakość wykonanych robót do momentu wygaśnięcia gwarancyjnego okresu dla całości obiektu. Faktury częściowe mogły być wystawiane do momentu, w którym łączna suma wystawionych faktur nie osiągnęła 90n/n wartości całego obiektu. Reszta płatności dokonywana była za pomocą faktury końcowej. W przeciwieństwie więc do rozliczeń miesięcznych sy- stem ten cechuje uzależnienie dopływu środków pieniężnych (z tytułu sprzedaży) od wykonania jakiejś całkowitej, wyodrębnionej partii robót (tzw. elementu scalonego względnie rozliczeniowego). Konstrukcja tego systemu zawiera zatem bodziec do przyspieszania terminów odbioru poszczególnych elementów robót, co powinno prowadzić do zainteresowania przedsiębiorstw budowlano-montażowych w koncentracji robót w poszczególnych elementach. Istnieje także bodziec do terminowego oddawania obiektu, wynikający z obejmowania fakturami częściowymi tylko 90°/o łącznej kosztorysowej wartości robót. Całość wynagrodzenia może być zatem wypłacona po całkowitym przekazaniu obiektu do użytku. System ten zawiera również bodźce do dbałości o jakość wykonywanych robót. Służy temu zasada potrącania z wartości wykonanych robót 2% z tytułu kaucji gwarancyjnej, przeznaczonej na zabezpieczenie kosztów usuwania wad ujawnionych w okresie gwarancyjnym. Kwoty te w okresie gwarancji zamawiający blokuje na koncie bankowym i wypłaca dopiero po wykonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>