Systemy fakturowania robót i systemy rozliczania robót

We współczesnej praktyce ogranicza się stopniowo zastosowanie płatności sukcesywnej za roboty. Ustalenie sposobu płatności wynagrodzenia za roboty pozostaje w gestii ustawodawcy, ponieważ:

— wywołuje istotne konsekwencje finansowe u zleceniodawcy i wykonawcy, w bankach, które ich finansują itp.

— związane jest ze złożonym kompleksem bodźców ekonomicznych u zleceniodawcy i wykonawcy oraz w bankach, które ich finansują

— wpływa na odmienne rozłożenie obowiązku sprawowania szeroko pojętej kontroli robót przez podmioty uczestniczące w procesach budownictwa.

Jednorazowa płatność za wykończony obiekt oznacza dla wykonawcy konieczność lokowania środków obrotowych w tym obiekcie przez cały jego wielomiesięczny, a niekiedy wieloletni cykl produkcyjny. Dopiero po końcowym odbiorze obiektu zaangażowane środki powracają do przedsiębiorstwa.

Na skutek przyjęcia zasady jednorazowej płatności za roboty zwiększa się zapotrzebowanie wykonawcy na fundusze obrotowe. Wykonawca nie może bowiem przystąpić do sprzedaży robót wykonanych w poszczególnych obiektach przed ich końcowym odbiorem. Rosnące w ten sposób aktywa Wt po-

W praktyce rozpowszechniły się dwa inne, równoznaczne określenia „systemy fakturowania robót” i „systemy (sposoby) rozliczania robót”. staci kosztów robót w toku wymagają odpowiednio powiększonych źródeł finansowania.

Wzrost kosztów robót w toku spowodowany przyjęciem zasady jednorazowej płatności za nie kształtuje się rozmaicie u różnych wykonawców, zależy bowiem od ich zdolności produkcyjnej, liczby wykonywanych równocześnie obiektów i cykli produkcyjnych tych obiektów, sezonowości robót i innych czynników.

Koszty robót w toku mogą być sfinansowane: 1) obrotowym kredytem bankowym, 2) własnym funduszem obrotowym. We współczesnej praktyce przeważającym sposobem finansowania robót w toku jest sposób pierwszy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>