Systemy rozliczania robót

Przyjęcie określonego systemu rozliczeń za roboty budowlano-montażowe ma istotne znaczenie dla pozostałych rozwiązań gospodarki finansowej przedsiębiorstw wykonawstwa inwestycyjnego. W zależności od przyjętego systemu rozliczania robót należy zmienić system finansowania środków obrotowych, a zwłaszcza robót w toku. Jednocześnie zmiany w rozliczeniach muszą powodować zmiany systemu kontroli wykonania robót. Wreszcie różne systemy mogą powodować powstanie różnych bodźców lub antybodźców na poszczególnych odcinkach działalności przedsiębiorstwa. W praktyce gospodarczej występowały do niedawna przedstawione poniżej systemy rozliczeń za roboty budowlano-montażowe.

Rozliczanie się przedsiębiorstw budowlano-montażowych ze zleceniodawcami w odstępach miesięcznych z tytułu wykonanych robót bez względu na stopień zakończenia produkcji. System ten polegał na wystawianiu co miesiąc faktur częściowych na podstawie protokołu częściowego odbioru robót. Faktura miesięczna mogła być opłacona do 90% jej sumy całkowitej. Po dokonaniu ostatecznego odbioru robót wykonawca w oparciu o protokół końcowego odbioru wystawiał fakturę końcową, zawierającą określenie należności za całość robót. Na podstawie tej faktury przedsiębiorstwo inkasowało pozostałe wynagrodzenie będące różnicą między całkowitą należnością za wykonane roboty i sumą wypłaconą na podstawie wystawionych dotąd faktur miesięcznych. Podstawę do wystawienia faktur miesięcznych, jak wspomniano, stanowił protokół odbioru częściowego sporządzany w oparciu o: a) obmiary wykonanych robót, b) szacunek stopnia wykonania robót w procentach całości określanego elementu budowy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>