TYMCZASOWE BUDYNKI I URZĄDZENIA BUDOWY

Gospodarczo-finansowa klasyfikacja składników zaplecza jest przedstawiona w rysunku 79. Natomiast z techniczno-organizacyjnego punktu widzenia rozróżnia się zaplecza: a) techniczne, b) gospodarcze, c) socjalno-bytowe.

Środkt obrotowe i (f/nansowane obro-j tcwą częścią fundtA szu statutowego 1 i obrotowymi kredytami bankowymi). Zaplecze specjalne obejmuje obiekty nie wliczone do kosztorysowej wartości robót prowadzonych dla danego zleceniodawcy są to albo obiekty nieprzydatne dla wykonawcy robót, albo wykonane poza placem budowy i o przydatności ograniczonej czasem trwania robót (drogi dojazdowe, linie energetyczne itp.). W związku z tym zaplecze specjalne jest traktowane identycznie jak podstawowe roboty budowlano-montażowe zlecone przedsiębiorstwu do wykonania. Nie ma zatem różnicy w księgowaniu robót dotyczących zaplecza specjalnego, ani różnicy w kalkulacji kosztów tych robót i ich sprzedaży w stosunku do uprzednio przedstawionych zasad księgowego ujęcia robót budowlano-montażowych.

Zaplecze stałe obejmuje takie obiekty niezbędne do prowadzenia działalności eksploatacyjnej, których okres użytkowania nie zależy od terminów kończenia robót. Zaplecze stałe jest złożone z obiektów zaliczonych do środków trwałych, a czas ich użytkowania zależy tylko od fizycznego zużycia tych obiektów (np. magazyn paliw).

Ponadto do zaplecza stałego zalicza się cenniejsze obiekty ruchome, czyli tzw. zaplecze przenośne i przewoźne (np. wozy techniczne, barakowozy itp.),

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>