Układ kalkulacyjny kosztów robót

Kontrola zużycia materiałów bezpośrednich, zwana rozliczaniem zużycia materiałów jest prowadzona na podstawie następujących przesłanek. Jeśli znana jest ilość robót wykonanych w danym obiekcie i znane są normy zużycia materiałów, to można określić ilość zużycia normatywnego. Porównanie normatywnego zużycia podstawowych materiałów z zużyciem rzeczywistym prowadzi w prostym przypadku do ustalenia oszczędności i przekroczeń. Komplikacje rozpoczynają się, gdy kontrola ta ma być prowadzona wartościowo, brak bowiem możliwości dokonywania porównań między cenami ewidencyjnymi materiałów w księgowości (nawet po skorygowaniu ich o narzut odchyleń od cen ewidencyjnych) a cenami fakturowymi lub kosztorysowymi tychże materiałów.

Utrudnia tę kontrolę również zamiana (zastępowanie) materiałów (np. zastępowanie cegły pełnej pustakami itp.). Podstawowe warunki skuteczności kontroli zużycia materiałów do robót można ująć w następujące punkty:

– 1. Wyznaczenie osób odpowiedzialnych za zużycie materiałów do robót, tj. kierowników robót (budów).

– 2. Określenie ścisłego rzeczowego zakresu robót podporządkowanych każdemu kierownikowi.

– 3. Ścisłe określenie części robót objętych kontrolą zużycia materiałów.

– 4. Częstotliwość kontroli zharmonizowana z okresową inwentaryzacją stanu robót.

– 5. Ustalenie praktycznego sposobu uzyskiwania danych o:

— ilości robót objętych kontrolą,

— normach zużycia głównych materiałów,

— faktycznym zużyciu materiałów (po uzgodnieniu jego wielkości z danymi księgowości materiałowej).

– 6. Określenie sposobu porównywania danych wymienionych w piątym punkcie oraz badania odchyleń między zużyciem normatywnym i faktycznym.

– 7. Natychmiastowe dochodzenie roszczeń w stosunku do osób, które ponoszą odpowiedzialność za przekroczenie normatywnego zużycia materiałów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>