Układy klasyfikacyjne kosztów własnych

Koszty własne grupujemy w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym. W układzie rodzajowym koszty klasyfikowane są w następujący sposób:

– 1) koszty pracy żywej:

– a) płace pochodzące zarówno z osobowego, jak i z bezosobowego funduszu płac,

– b) narzuty na place z tytułu ubezpieczeń społecznych

– 2) koszty pracy uprzedmiotowionej (koszty materialne):

– a) koszty materiałowe:

— koszty materiałów podstawowych i pomocniczych,

— koszty paliwa i energii,

— usługi sprzętu,

— usługi transportowe,

— usługi remontowe,

— delegacje i przejazdy,

— pozostałe koszty,

– b) koszty amortyzacji.

Analiza struktury kosztów według rodzaju obejmuje:

– 1) porównanie struktury faktycznej z planowaną w celu ustalenia wielkości i przyczyn odchyleń,

– 2) porównanie dynamiki struktury w celu uzyskania charakterystyki rozwoju przedsiębiorstwa i poszczególnych kierunków jego działalności.

Analiza struktury kosztów według rodzaju pozwala na powiązanie tych kosztów z podstawowymi częściami planu techniczno-ekonomicznego oraz na ujawnienie istotnej roli każdego elementu kosztów materialno-rzeczowych oraz płac w kształtowaniu się kosztów własnych. Kształtowanie się kosztów materialno-rzeczowych oraz płac względem siebie jest inne w przedsiębiorstwach ogólnobudowlanych i w przedsiębiorstwach montażowych lub specjalistycznych. Jednakże ogólnie można powiedzieć, że w miarę postępu technicznego i organizacyjnego udział kosztów materialnych lub rzeczowych w kosztach własnych powinien się zwiększać, a udział kosztów osobowych — maleć. Wiąże się to ze zmniejszeniem pracochłonności wielu robót, osiągniętym dzięki uprzemysłowieniu budownictwa, rozwinięciu fabrycznej prefabrykacji elementów wielkoblokowych oraz szerokiemu zastosowaniu specjalizacji i kooperacji. Szczegółowe badanie kosztów w układzie rodzajowym polega na rozpatrywaniu każdej pozycji bez względu na to, czy wykazuje ona wzrost czy zmniejszenie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>