W aktualnie przyjętym systemie finansowania środków

Rozwiązanie to przyjęto w aktualnie obowiązującym systemie finansowym (por. Uchwała Rady Ministrów nr 277 z 28. X. J965 w sprawie gospodarki finansowej zjednoczenia budownictwa i zgrupowanych w nich państwowych przedsiębiorstw objętych planowaniem centralnym, „Monitor Polski” 1965, nr 61). obrotowych w przedsiębiorstwach budowlanych objętych planowaniem centralnym fundusze własne w obrocie oblicza się w stosunku procentowym od wartości produkcji i usług planowanych na dany rok. Wskaźnik ten jest więc ustalany corocznie przez właściwego ministra w porozumieniu z ministrem finansów. Tak obliczony fundusz własny w obrocie finansuje 75/o wartości zapasów materiałowych wraz z kosztami zakupu, wyrobów gotowych, towarów, nakładów przyszłych okresów oraz tymczasowych budynków i urządzeń budowy. Jak widać, wymienione rodzaje środków obrotowych nie obejmują ani produkcji niezakończonej, ani należności, bowiem te elementy środków są w całości przedmiotem kredytu bankowego.

Źródłem tworzenia funduszy własnych w obrocie mogą być fundusze zewnętrzne lub środki wygospodarowane przez przedsiębiorstwo. Wybór jednego z tych rozwiązań powinien być uzależniony od tego, czy mamy do czynienia z pierwotnym wyposażeniem przedsiębiorstwa w środki obrotowe, czy z uzupełnieniem zasobu środków, czy wreszcie ze zwiększeniem ich wielkości. Zależy on również od stopnia rentowności przedsiębiorstwa budowlano-montażowego i od bodźców, które — zgodnie z polityką finansową — mają być zastosowane w stosunku do przedsiębiorstwa. Pierwotne wyposażenie przedsiębiorstwa w środki obrotowe wymaga na ogół zastosowania funduszy zewnętrznych (funduszy budżetowych lub funduszy zjednoczeń). Natomiast uzupełnienie bądź zwiększenie środków obrotowych — w granicach pozwalających na finansowanie funduszami własnymi — powinno być dokonywane drogą samofinansowania. Na samofinansowanie środków obrotowych przeznacza się zysk osiągnięty przez przedsiębiorstwo i zmniejszony o odpisy na fundusz zakładowy i wpłaty do zjednoczenia. W przedsiębiorstwach planowo deficytowych lub niskorentownych środki obrotowe są finansowane z dotacji zjednoczenia planowanej na okresy wieloletnie (z podziałem na poszczególne lata).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>