W ewidencji syntetycznej koszty zarządu gromadzi się.

– 1) przyjęte zasady kosztorysowania robót, 2) celowość dostosowywania zasad grupowania kosztów robót do zakresów odpowiedzialności ponoszonej przez poszczególnych kierowników robót, grup (odcinków) robót i budów.

W ewidencji syntetycznej koszty zarządu gromadzi się na koncie „Koszty zarządu”, koszty ogólne budowy — na koncie „Koszty ogólne budowy”, a koszty ogólne działalności pomocniczej — na kontach kosztów tej działalności (por. s. 467).

Powiązania między wspomnianymi kontami ilustruje rysunek 78. Konta „Koszty zarządu” i „Koszty ogólne budów” nie mają sald w końcu okresu. Koszty zarządu narastają mniej więcej równomiernie wraz z upływem czasu. Natomiast koszty podstawowe albo bezpośrednie dotyczące różnych zakresów produkcji są uzależnione głównie od wielkości i rodzaju produkcji. Brak zatem podstaw do poszukiwania bezpośrednich związków ilościowych pomiędzy kosztami zarządu a kosztami podstawowymi produkcji. Okoliczności tej towarzyszy nikła porównywalność kosztów produkcji podstawowej i działalności pomocniczej. Dlatego trudno znaleźć sposób podziału kosztów zarządu. W praktyce przyjęto rozumowanie następujące. Koszty zarządu dotyczą całej eksploatacyjnej działalności przedsiębiorstwa. Komórki organizacyjne zarządu zajmują się sprawami produkcji budowlano-montażowej i działalności pomocniczej, przy czym czas pracy zarządu wypełniony jest czynnościami związanymi z obu tymi zakresami działalności.

Jednakże w stosunku do znacznej części pracowników zarządu podział musi być dokonywany pośrednio, np, liczbę (albo płace) pracowników zatrudnionych wyłącznie w zakresie gospodarki materiałowej można podzielić pomiędzy produkcję budowlano-montażową i działalność pomocniczą proporcjonalnie do wartości zużytych materiałów z dostaw obcych itp. Podobnie dzieli się pozostałe grupy pracowników zarządu, i ich płace.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>