W wypadku niekorzystnego odchylenia.

Analizę zużycia materiałowego — podobnie jak i innych pozycji występujących w układzie kalkulacyjnym — rozpoczyna się od porównania kosztów rzeczywiście poniesionych z planowanymi. Na tej podstawie ustala się odchylenie od planu w kwocie bezwzględnej oraz w procentach.

W wypadku niekorzystnego odchylenia, świadczącego o niewykonaniu zadań w zakresie obniżki kosztów, należy przeprowadzić badanie zużycia materiałów na jednostkę produkcji w ujęciu wartościowym (np. na 1 min zł wykonanej produkcji), porównując wskaźniki dotyczące całego zużycia oraz zużycia poszczególnych materiałów o zasadniczym znaczeniu dla przedsiębiorstwa z odpowiednimi wskaźnikami z planu i z poprzednich okresów. Należy również przeprowadzić badanie zużycia materiałów na techniczną (rzeczową) jednostkę produkcji (izba, ms itp.).

Obliczone wskaźniki zużycia porównuje się z odpowiednimi wskaźnikami planowymi i wskaźnikami z okresów poprzednich. Następnie ustala się wielkość zużycia materiałów w poszczególnych kwartałach lub miesiącach badanego okresu (dla skonkretyzowania nieprawidłowości w czasie) oraz poddaje sie analizie zużycie materiałów wyrażone w procentach wartości przerobu na poszczególnych placach budowy i w poszczególnych obiektach (dla ustalenia nieprawidłowości w konkretnych miejscach). Wreszcie porównuje się rzeczywiste zużycie materiałów ze zużyciem, które wynika z kosztorysów. Analizuje się także proporcje między wielkością zużycia materiałów, których zastosowanie jest ze sobą związane.

Przy przeprowadzaniu badań należy wziąć pod uwagę wpływ stosowanej technologii na wielkość zużycia materiałów oraz wpływ zmian asortymentowych w produkcji.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>