Wykonanie planu produkcji w ujęciu wartościowym

Zadania produkcyjne przedsiębiorstwa określone są przez plan techniczno-ekonomiczny, w którym obok wielkości zadań produkcyjnych wskazuje się środki i warunki niezbędne do ich realizacji. Analiza produkcji w ujęciu wartościowym ma na celu ustalenie i ocenę:

– 1) wielkości i dynamiki produkcji (na tle zadań planowych),

– 2) odchyleń od planu i przyczyn tych odchyleń,

– 3) stopnia poprawności przebiegu wykonywania zadań.

Analizą działalności produkcyjnej obejmujemy przede wszystkim produkcję podstawową, ponieważ jest ona celem działalności przedsiębiorstwa budowlano-montażowego. Ewentualne badania produkcji pomocniczej prowadzi się z punktu widzenia potrzeb produkcji podstawowej,

W analizie chodzi nie o samo porównywanie wielkości produkcji wytwarzanej w kolejnych okresach, lecz o wyjaśnienie przyczyn jej odmiennego — w sensie dodatnim lub ujemnym — kształtowania się w tych okresach. W analizie szczególną rolę odgrywają dwa zagadnienia:

– 1. Określenie głównych przyczyn zmian wielkości produkcji pomocniczej. Istotne znaczenie ma przy tym określenie wpływu takich czynników, jak:

— zmiany płac

— oddawanie inwestycji do eksploatacji (instalowanie nowych maszyn i urządzeń, uruchamianie nowych jednostek produkcyjnych zaplecza itp.)

— zwiększenie zatrudnienia pracowników grupy wytwórczej (przy istniejącym parku maszyn i urządzeń)

wzrost wydajności pracy (przy istniejącym parku maszyn i urządzeń)

— innych czynników charakterystycznych dla warunków działania danego przedsiębiorstwa.

W razie zmniejszenia wielkości produkcji należy podać przyczyny tego zjawiska.

W analizie należy również zwrócić uwagę na rytmiczność procesów produkcyjnych w ciągu roku.

– 2. Określenie głównych przyczyn zmian jakości, nowoczesności i przydatności obiektów lub robót wykonanych przez przedsiębiorstwo wraz z oceną tych zmian. Należy wskazać, jakie czynniki i dlaczego wywarły istotny wpływ na zmiany jakości produkcji. W szczególności należy zbadać wpływ:

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>