WYKONANIE PLANU ZAOPATRZENIA WEDŁUG RODZAJÓW MATERIAŁÓW

Na podstawie tablicy 23 można określić ogólne proporcje między stopniem wykonania planu produkcji i planu zaopatrzenia materiałowego. Natomiast tablica 24 informuje szczegółowo o wykonaniu planu dostaw w zakresie poszczególnych asortymentów materiałów.

Oceniając kompletność oraz terminowość dostaw i jakość dostarczonych materiałów można wykorzystać dane dotyczące:

— liczby reklamacji zgłoszonych i załatwionych definitywnie na korzyść przedsiębiorstwa oraz wysokości kwot reklamowanych i uzyskanych

— liczby spraw arbitrażowych, wysokości kwot, które są przedmiotem sporu z tytułu usterek w dostawach materiałowych, oraz liczby orzeczeń wydanych przez komisje arbitrażowe w tych sprawach

— wielkości wyegzekwowanych kar umownych i odszkodowań od dostawców

— wysokości odszkodowań otrzymanych od Państwowego Zakładu Ubezpieczeń z tytułu strat w transporcie materiałów (w zestawieniu ze stratami, które nie obciążyły ani dostawcy, ani przewoźnika).

– 3. Skuteczność metod stosowanych 'przez przedsiębiorstwo w celu niedopuszczenia do przekroczenia planu zaopatrzenia. Przede wszystkim zalecane jest stosowanie systemu limitowania zakupów, w ramach którego ustala się na poszczególne okresy górną granicę dopuszczalnych zakupów (w ujęciu wartościowym dla całości zakupów i ilościowo — dla ważniejszych asortymentów), śledzi się ich realizację i przeciwdziała możliwości przekroczenia tej granicy.

Równocześnie tryb zaopatrzenia powinien być elastyczny, należy bowiem uwzględniać ewentualność zmian frontów robót lub dokumentacji projektowej. W takich wypadkach przedsiębiorstwo musi czynić odpowiednie starania u dostawców o zwiększenie czy zmniejszenie dostaw, o przesunięcie ich terminów lub o zmianę adresów wysyłkowych.

– 4. Źródła i drogi zaopatrzenia. W tym zakresie istotne znaczenie ma: odległość punktów zaopatrzenia od miejsc odbioru, dobór właściwych środków transportowych dla przewozu poszczególnych partii dostaw, unikanie przeładunków oraz kierowanie dostaw do właściwych miejsc.

Właściwymi miejscami dla materiałów masowych (cement, kruszywo, materiały ścienne, drewno itp.) są magazyny na placach budowy lub przy zakładach produkcji pomocniczej, a dla materiałów zużywanych na budowach w mniejszych ilościach lub wymagających skompletowania — magazyn centralny przedsiębiorstwa. Miernikiem prawidłowego (lub nieprawidłowego) doboru źródeł i dróg zaopatrzenia jest wysokość kosztów zakupu materiałów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>