Wykonawca i stosowane konta dla ewidencji sprzedaży

Z odmianą sposobu bezpośredniego mamy do czynienia wówczas, gdy generalny wykonawca ustala w porozumieniu ze zleceniodawcą, że fakturuje każdorazowo roboty własne i obce (włączając roboty obce do własnej faktury) i wskazuje w fakturze podział ogólnej należności według poszczególnych wykonawców.

Przedsiębiorstwo budowlano-montażowe prowadzi zawsze roboty własne i ich sprzedaż. Część robót własnych może wykonywać w charakterze podwykonawcy prócz sprzedaży robót własnych księguje wówczas także wynagrodzenie generalnego wykonawcy. Do tych celów służą konta syntetyczne „Sprzedaż robót własnych” i „Wynagrodzenie generalnego wykonawcy”.

Końcowa faktura inkasowa (jednorazowa) za odebrane roboty w obiekcie X wykonane w charakterze podwykonawcy obejmuje: sumę faktury 5000 zł wynagrodzenie generalnego» wykonawcy 50 zł. Rzeczywisty koszt robót sprzedanych wynosi 4710 zł.

Jeśli przedsiębiorstwo budowlano-montażowe występuje w charakterze generalnego wykonawcy, to prócz ewidencji sprzedaży robót własnych prowadzi także ewidencję sprze- dąży robót obcych. Koszty robót obcych nie są zaliczane przez generalnego wykonawcę do kosztów produkcji budowlano-montażowej.

Generalny wykonawca stosuje następujące konta syntetyczne dla ewidencji sprzedaży robót obcych: „Sprzedaż robót obcych”, „Rozliczenie robót podwykonawców” oraz konta rozrachunków inkasowych i pozainkasowych.

Podwykonawca i generalny wykonawca zgłosili wykonane roboty do odbioru częściowego. Kosztorysowa wartość odebranych robót: a) wykonanych przez podwykonawcę — 900 zł, b) wykonanych przez generalnego wykonawcę — 2000 zł.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>