Wyniki produkcyjne i ekonomiczne działalności przedsiębiorstwa

Należy przy tym podkreślić konieczność zapewnienia rytmicznego toku produkcji i takiego jej organizowania, ażeby nie powstawały sezonowe (zwłaszcza w okresie zimowym) spadki nasilenia produkcji, gdyż takie zjawiska są najczęstszą przyczyną fluktuacji kadr.

Wyniki produkcyjne i ekonomiczne działalności przedsiębiorstwa są uzależnione od prawidłowości organizacji pracy. Problem ten wymaga szczególnej uwagi w odniesieniu do pracy na budowie, ze względu na specyficzny jej charakter i właściwości odbywających się na niej procesów produkcyjnych.

Podstawowymi czynnikami warunkującymi prawidłowość organizacji pracy są: stosowanie właściwych systemów pracy oraz normowanie tej pracy.

Wśród systemów pracy stosowanych na budowach rozróżnia się — podobnie zresztą jak i w przemyśle — system dniówkowy lub godzinowy, przy którym robotnik jest wynagradzany za czas przepracowany, oraz system akordowy, przy którym wynagrodzenie robotnika jest zależne od ilości wykonanej pracy.

Przy obydwu tych systemach mogą występować jeszcze dodatki premiowe za spełnienie przez robotnika lub grupę robotników określonych zadań, których realizacja jest ważna z punktu widzenia przedsiębiorstwa lub interesu ogólnospołecznego. Przy systemie dniówkowym lub godzinowym mogą to być premie za przyspieszenie wykonania określonych robót, a przy systemie akordowym — premie za jakość wykonanych robót. System akordowy może występować w postaci akordu prostego lub zryczałtowanego ta druga forma może przybierać cechy kompleksowego akordu zryczałtowanego.

Przy akordzie prostym ustalana jest stawka za jednostkę danego rodzaju robót w konsekwencji — ilość wykonanych jednostek przesądza o wielkości wynagrodzenia robotnika.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>