Wyposażenie przedsiębiorstw w środki trwałe cz. II

Wskaźniki obliczone według wyżej podanych metod mogą być porównywane ze wskaźnikami wzorcowymi, czyli takimi, które określają normatywny stopień wyposażenia.

Dla uzupełnienia można jeszcze dodać, że wyposażenie w środki trwałe można określać również w jednostkach rzeczowych, zwłaszcza w przedsiębiorstwach budowlanych, w których proces produkcyjny opiera się w dużym stopniu na pracy mechanicznej,

– 2. Stan techniczny środków trwałych można ustalić najłatwiej przez porównanie kwoty umorzenia środków trwałych z ich wartością. Obliczony w ten sposób wskaźnik procentowy może być przyjmowany za podstawę oceny, pod warunkiem jednak, że stopień umorzenia środków zbliżony jest do stopnia zużycia technicznego.

– 3. Strukturę środków trwałych można uznać za prawidłową jeśli:

– a) udział środków nieprodukcyjnych w ogólnej wartości środków trwałych jest nieznaczny

– b) udział ten w ujęciu dynamicznym ulega zmniejszeniu

– c) przeważającą część środków trwałych produkcyjnych stanowią maszyny, sprzęt, urządzenia techniczne, środki transportowe i przedmioty zaliczane do tzw. „małej mechanizacji”.

Nawet w zakładach produkcji pomocniczej, posiadających cechy stałych wytwórni przemysłowych, składniki majątkowe stanowiące wyposażenie wewnętrzne tych zakładów (tj. maszyny i urządzenia) powinny przeważać nad składnikami sta- nowiącyrai obudowę. Wynika to stąd, że na efektywność produkcyjną przedsiębiorstwa dodatni wpływ wywiera zwiększenie tych składników majątku trwałego, które uczestniczą bezpośrednio w procesach produkcji.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>