Wyposażenie przedsiębiorstw w środki trwałe

Przedsiębiorstwa budowlane dysponują na ogół majątkiem trwałym o stosunkowo niewielkiej wartości w porównaniu np. z majątkiem trwałym w niektórych gałęziach przemysłu. Pomimo to problem środków trwałych ma doniosłe znaczenie w realizacji zadań produkcyjnych, wywierając decydujący wpływ na metody wykonawstwa i tempo prowadzenia robót. Najważniejszymi grupami środków trwałych są: sprzęt do ro- bót budowlanych, środki transportowe oraz wytwórnie prefabrykowanych elementów budowlanych i inne zakłady produkcji pomocniczej.

Odbywające się w budownictwie procesy koncentracji organizacyjnej i specjalizacji powodują, że niektóre rodzaje sprzętu budowlanego {głównie sprzęt ciężki do robót ziemnych i transportu pionowego) oraz tabor samochodowy, a także zakłady produkcji pomocniczej zostają wydzielone z gestii przedsiębiorstw budowlanych i podporządkowane specjalnym jednostkom zajmującym się eksploatacją tych środków, tj. przedsiębiorstwom gospodarki sprzętem, transportowym i produkcji pomocniczej. Niemniej w przedsiębiorstwach budowlanych występuje konieczność poznania ekonomiki środków trwałych, zarówno z uwagi na to, że część środków trwałych pozostaje w dyspozycji tych przedsiębiorstw, jak i na to, że trzeba ustalić sposób korzystania przez te przedsiębiorstwa ze środków trwałych, użyczanych im przez wspomniane wyżej przedsiębiorstwa specjalne (częściowo stosuje się system wynajmu na określony czas). Z punktu widzenia wyposażenia przedsiębiorstwa ważne jest:

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>