Wyroby gotowe i towary

Do nie zgłoszonej do rozliczenia produkcji budowlano-montażowej (podstawowej) zalicza się: 1) koszty własne robót nie zakończonych 2) koszty własne robót zakończonych, lecz nie odebranych przez zleceniodawcę 3) koszty własne robót odebranych przez zleceniodawcę, lecz nie zgłoszonych do rozrachunku 4) przy rozliczeniach za zakończone elementy — koszty robót przewyższające 90% wartości kosztorysowej obiektów, które są rozliczane w fakturze końcowej.

Nie zakończona produkcja pomocnicza jest to suma kosztów własnych wyrobów będących w stadium produkcji (do momentu przekazania ich do magazynu wyrobów gotowych). Usługi nie zakończone są to koszty własne usług nie zafakturowanych zleceniodawcy.

Wyroby gotowe są to produkty pracy wydziałów lub działów przedsiębiorstwa w pełni ukończone i przekazane do magazynu. Towary są to środki obrotowe przeznaczone na sprzedaż, przy czym charakterystyczne jest, że nie są one wytwarzane w przedsiębiorstwie zajmującym się ich obrotem.

Nakłady przyszłych okresów dotyczą przyszłej produkcji lub działalności stopniowo obciążającej koszty produkcji (chodzi tu np. o koszty budowy tymczasowych budynków i urządzeń należących do zaplecza placów budowy, jednorazowe koszty wynikające z przemieszczenia maszyn i urządzeń budowlanych, zapłacone z góry czynsze dzierżawne).

Środki pieniężne występują w przedsiębiorstwach w postaci gotówki w kasie oraz środków na rachunkach bankowych. Należności są to sumy będące przedmiotem zobowiązania osób fizycznych i prawnych w stosunku do danego przedsiębiorstwa. Można tu wymienić przede wszystkim należności z tytułu robót wykonanych siłami własnymi i przez podwykonawców, usług i dostaw oraz kaucji gwarancyjnych. Są to zarówno należności fakturowe zgłoszone do rozrachunku w trybie inkasowym lub pozainkasowym oraz faktury nie zgłoszone do inkasa.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>