Zakres robót w toku

Jak wiadomo, zakres robót w toku zależy w znacznej mierze od przyjętego systemu rozliczeń. Przy przejściu na system rozliczeń jednorazowych za zakończony obiekt roboty w toku stają się podstawowym rodzajem środków obrotowych. W tej sytuacji zastosowana metoda ich finansowania nabiera szczególnego znaczenia. Dyskusyjnie można rozważać ewentualność przyjęcia jednej z następujących metod finansowania tego aktywu: funduszami własnymi, zaliczkami zleceni oda w- cy, kredytem bankowym. Można też przyjąć kombinację wymienionych metod. Z punktu widzenia silnego działania bodźców sprzyjających skracaniu cyklu budowy obiektów i osiągnięciu właściwej jakości robót stosowanie formy zaliczkowania robót w toku przez zleceniodawcę wydaje się niesłuszne. Przedsiębiorstwo budowlane będzie bowiem bardziej zainteresowane w skracaniu cykli budowy wówczas, gdy od odbioru jakościowego będzie zależała całkowita zapłata należności za gotowy obiekt. Niedotrzymanie terminu oddania obiektu do użytku przyczynia się do powstania trudności finansowych w przedsiębiorstwie. Dlatego bardziej prawidłowe wydaje się stosowanie pozostałych metod. Za metodą kredytową przemawia jednak dodatkowo możliwość wpływania odsetkami od udzielonego kredytu na szybkość realizacji robót. Odsetki te nie mogą być wysokie, ponieważ należy zważać na to, by nie obciążać przedsiębiorstwa nadmiernymi kosztami i nie podnosić kosztów inwestycji, mogą jednak skutecznie oddziaływać na skracanie cyklu budowy, bowiem w grę wchodzi wielkość kredytu, od którego są liczone. Aktualnie przyjęto właściwie zasadę pełnego kredytowania produkcji nie zakończonej (w wysokości faktycznego jej stanu).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>