Zaliczenie poszczególnych rodzajów inwestycji do jednej

Ponieważ podstawowa masa przedsiębiorstw budowlano-montażowych stanowi jednostki planu centralnego rozliczające się z budżetem centralnym, przedstawiamy tu jedynie klasyfikację inwestycji produkcyjnych planu centralnego. z wymienionych grup zależy od stopnia centralizacji. Decyzje inwestycyjne podejmowane przez zjednoczenia mają szerszy zakres wtedy, gdy następuje proces decentralizacji na szczeblu pośrednim, w związku z czym zjednoczenia przejmują szereg funkcji ekonomicznych i znaczną część odpowiedzialności za gospodarkę przedsiębiorstw. W gospodarce inwestycyjnej budownictwa zwiększenie roli zjednoczeń stwarza możliwość przekazania zjednoczeniom decyzji w sprawie inwestycji polegających na zakupie całego sprzętu ciężkiego. Przy przyjęciu takiej koncepcji inwestycje centralne mogą wystąpić w budownictwie rzadko. W związku z tym rezygnujemy z szerszego omawiania problematyki finansowania inwestycji centralnych.

Za ogólne źródła finansowania inwestycji należy uznać część amortyzacji (reprezentującą zużycie środków trwałych) oraz część dochodu narodowego przeznaczoną na finansowanie inwestycji. Z pozostałej części amortyzacji finansowane są remonty kapitalne. Z części amortyzacji przeznaczonej na finansowranie inwestycji pokrywa się na pozór tylko prostą reprodukcję środków trwałych. Trzeba jednak pamiętać, że wskutek postępu technicznego obiekty majątku trwałego finansowane z amortyzacji mają większą wartość i sprawność od tych, które zostały zamortyzowane. Na szczeblu przedsiębiorstwa i zjednoczenia pewna część reprodukcji rozszerzonej środków trwałych pokrywana jest z zysku (reprezentującego część dochodu narodowego przeznaczonego na finansowanie inwestycji). Źródła finansowania można sklasyfikować przyjmując za kryterium podział decyzji inwestycyjnych. Wyodrębnia się zatem scentralizowane fundusze państwa oraz zdecentralizowane fundusze zjednoczeń i przedsiębiorstw. Fundusze państwa i fundusze zjednoczeń są pochodnymi w stosunku do dochodów przedsiębiorstw. Fundusze przedsiębiorstw pochodzą w zasadzie bezpośrednio ze środków przez nie wygospodarowanych (amortyzacja, zysk). Każdy z podmiotów gospodarujących uprawnionych do podejmowania bezpośrednich decyzji inwestycyjnych dysponuje właściwymi („własnymi”) środkami finansowymi oraz kredytem bankowym. Na przykład podmiot decydujący o inwestycjach centralnych dysponuje — na pokrycie tych inwestycji — środkami budżetowymi i scentralizowaną amortyzacją. W trakcie realizacji inwestycji źródłem finansowania może być jednak kredyt bankowy. Podobnie w zakresie inwestycji zjednoczeń za środki „własne” zjednoczenia można uważać te, które pochodzą z funduszu inwestycyjnego, natomiast kredyt stanowi formą antycypującą przyszłe środki tego funduszu lub zastępującą je w celach kontrolnych itp.

W związku z tym nasuwa się wniosek, że kredyt w finansowaniu inwestycji możemy rozpatrywać:

– 1) jako formę, której wykorzystanie ułatwia ocenę decyzji inwestycyjnej i kontrolę realizacji inwestycji

– 2) jako formę umożliwiającą podmiotem gospodarującym:

– a) realizację perspektywicznych decyzji inwestycyjnych w drodze antycypowania przyszłych środków pieniężnych,

– b) odroczenie decyzji inwestycyjnych do czasu zakumulowania odpowiednich środków pieniężnych.

Stosowanie kredytu jako źródła finansowania inwestycji (bez względu na źródło jego spłaty) uzasadnione jest wtedy, gdy polityka finansowa zmierza do wzmożenia funkcji kontrolnych banku. Stosowanie kredytu w charakterze bodźca skłaniającego inwestora do poprawy wyników finansowych i podejmowania prawidłowych decyzji inwestycyjnych uzasadnione jest wtedy, gdy prowadzi się wieloletnie planowanie finansowe w zakresie podziału zysku, amortyzacji itp. Dlatego celowe jest rozszerzanie kredytu inwestycyjnego z jednoczesnym rozwijaniem koncepcji wieloletniego planowania finansowego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>