Zapewnienia sił roboczych

— określenia wielkości zapotrzebowania na poszczególne rodzaje materiałów budowlanych dla poszczególnych etapów realizacji planów przestrzennych

— określenia możliwości rozwoju baz surowcowych oraz produkcji przemysłu materiałów budowlanych.

Wymienione czynniki należy ustalać w ujęciu ogólnokrajowym i regionalnym, stosując przy tym metodę bilansową. WT planowaniu przestrzennym dotyczącym budownictwa powinno się zatem brać pod uwagę:

– 1) pian krajowy,

– 2) plany regionalne, '

– 3) plany miejscowe.

W planów należy uwzględnić:

– a) rozmieszczenie przedsiębiorstw budowlanych (ogólnych i specjalistycznych),

– b) rozmieszczenie budowlanych przedsiębiorstw remontowych,

– c) rozmieszczenie przemysłowych zakładów produkcji prefabrykatów,

– d) rozmieszczenie pomocniczych zakładów produkcji prefabrykatów,

– e) rozmieszczenie zakładów ceramiki budowlanej,

– f) rozmieszczenie złóż żwiru i innych materiałów budowlanych,

– g) rozmieszczenie siły roboczej.

Każdy z tych planów powinien być sporządzony w ujęciu: a) perspektywicznym, b) etapowym, c) regionalnym i d) realizacyjnym.

W planowaniu perspektywicznym niezbędne jest określenie wielkości budownictwa, tempa jego wzrostu w poszczególnych etapach, jak również rozmieszczenia na obszarze regionu.

Należy również przeprowadzić podział na budownictwo miejskie i wiejskie z podaniem technologii stosowanej w obu tych rodzajach budownictwa. Plan perspektywiczny powinien zawierać dane dotyczące:

– 1) wielkości nowego budownictwa,

– 2) przewidzianych remontów i konserwacji budynków,

– 3) dynamiki przyrostu zasobów mieszkaniowych w poszczególnych latach (z podziałem na etapy),

– 4) przybliżonych kosztów realizacji planu (z podziałem na etapy).

W celu obliczenia wielkości nowego budownictwa i ułożenia realnego programu budowmictwa w poszczególnych osiedlach należy dodatkowo ustalić:

– a) przybliżony podział budownictwa na produkcyjne i nieprodukcyjne (w tym mieszkaniowe),

– b) przybliżony podział budownictwa na państwowe, spółdzielcze i prywatne,

– c) wytyczne budowlane dotyczące wyposażenia techniczno- -sanitarnego mieszkań oraz sposobu strefowania zabudowy,

– d) standard mieszkaniowy przyjęty dla poszczególnych okresów,

– e) liczbę ludności miasta w okresie perspektywicznym oraz przewidywaną strukturę rodzinną,

– f) stan zasobów' mieszkaniowych dla okresu perspektywicznego. 'jjt

Bilans siły roboczej potrzebnej dla budownictwa

Jednocześnie dla poszczególnych etapów' sporządza się bilans materiałowy, w którym uwzględniany jest podział na rodzaje materiałów. Przy zestawianiu tego bilansu dąży się do pokrycia zapotrzebowania na materiały, występującego w różnych rodzajach budownictwa, oraz do tego, by zapotrzebowanie to było pokrywane w przeważającej mierze z produkcji terenowej.

Obok bilansu materiałowego sporządzany jest bilans siły roboczej potrzebnej dla budownictwa, przy czym uwzględnia się podział na robotników budowlanych stałych oraz sezonowych, posiadających gospodarstwo rolne.

Na podstawie tak opracowanych planów można wysunąć we wnioskach programowych propozycje dotyczące reorganizacji wykonawstwa inwestycyjnego, stworzenia nowych przedsiębiorstw budowlanych branżowych lub specjalistycznych, rozbudowy baz surowcowych i sieci transportu, zwiększenia zdolności produkcyjnej itd.

Opracowanie regionalnych planów przestrzennych budownictwa wymaga uzgodnienia szeregu zagadnień z właściwym zespołem urbanistów celem wyboru odpowiednich terenów pod budowę oraz stworzenia optymalnych warunków dla wykonawstwa budowlanego.

Chodzi tu o odpowiednią koncentrację zamierzonych inwestycji pozwalającą na zastosowanie metody uprzemysłowionej i skrócenie cyklu budowlanego, a co za tym idzie — szybsze oddawanie inwestycji do użytku i ewentualne obniżenie kosztów budownictwa.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>