Zapewnienie prawidłowej rotacji środków obrotowych

— zapewnienie warunków sprzyjających obniżce kosztów własnych.

Rytmiczność zależna jest od technologii produkcji budowlanej, a przede wszystkim od jej organizacji. Bada się ją za pomocą współczynnika rytmiczności. y po gdzie:

Lpo— suma produkcji okresowej (wielkość produkcji), P° — maksymalna produkcja okresowa O — liczba okresów.

W rzeczowym planie produkcji określa się wielkość zadań za pomocą odpowiednich jednostek rzeczowych lub technicznych, charakteryzujących te zadania. Wykonanie planu pod względem rzeczowym bada się przez zestawienie robót planowanych i wykonanych mierzonych danymi jednostkami. Badanie polega na stwierdzeniu:

– 1) ilości wykonanych robót,

– 2) zgodności wykonanych asortymentów lub rodzajów robót z planowanymi,

– Badanie rzeczowego wykonania planu może być przeprowadzone z uwzględnieniem

– a) planowanych i wykonanych stanów obiektów budowlanych,

– b) planowanych i wykonanych gotowych obiektów użytkowych,

– c) planowanych i wykonanych robót według poszczególnych rodzajów lub asortymentów.

Liczbę jednostek technicznych (rzeczowych) wykonanych robót ustala się na podstawie ksiąg obmiarów, liczbę zakończonych elementów konstrukcyjnych — na podstawie protokołów odbiorów częściowych, a liczby przekazanych do eksploatacji jednostek użytkowych na podstawie protokołów ostatecznych.

Znając odchylenia między robotami planowanymi i wykonanymi należy przystąpić do ustalenia przyczyn odchyleń i to zarówno dodatnich, jak ujemnych. Przyczyny odchyleń mogą być następujące:

— brak wykwalifikowanej siły roboczej przygotowanej do wykonywania danego rodzaju robót,

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>