Zaplecze półstałe obejmuje takie obiekty, które:

– a) są wzniesione (wykonane) poza placem budowy i przeznaczone do obsługi zespołu robót prowadzonych w danym rejonie, a rozbiórka ich jest przewidziana po zakończeniu robót w tym rejonie są to zatem obiekty o lokalizacji czasowej (np. hotel robotniczy)

– b) są wzniesione na budowie, ale okres ich eksploatacji przekracza 5 lat (np. prowizoryczna instalacja wodociągowa na dużej budowie przewidziana do eksploatacji o okresie przekraczającym 5 lat).

Zaplecze -prowizoryczne stanowią tymczasowe budynki i urządzenia budowy. Obejmuje ono wszelkie budowle, budynki i urządzenia wznoszone i zakładane na budowie i przeznaczone do rozbiórki przed upływem 5 lat.

Jeśli przedsiębiorstwo budowlano-montażowe wykonuje obiekty typowego zaplecza stałego i półstałego we własnym zakresie (własnymi siłami), to koszty robót z tym związane traktuje się tak samo jak koszty robót zleconych. Wykonane i odebrane roboty tego typu sprzedaje się po cenach kosztorysowych i zalicza je następnie do własnych inwestycji. Wynikają stąd dla przedsiębiorstwa wszelkie konsekwencje finansowe dotyczące inwestycji.

Charakterystyczne dla budownictwa jest przede wszystkim prowizoryczne zaplecze budowy, tj. znajdujące się na placu budowy obiekty i urządzenia przewidziane do krótkotrwałego użytkowania.

Zaplecze prowizoryczne jest wykonywane na podstawie przyjętej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, obejmującej np. projekt organizacji placu budowy, projekt (techniczny)- zaplecza techniczno-gospodarczego i socjalno-bytowego, kosztorysy robót. Zaplecze prowizoryczne finansowane jest z funduszów obrotowych i zaliczane do majątku obrotowego przedsiębiorstwa, mimo że niektóre obiekty tego zaplecza spełniają warunki stawiane składnikom majątkowym zaliczanym do środków trwałych (np. baraki i pomieszczenia o przeznaczeniu biurowym, administracyjnym, magazynowym, warsztato- wym i socjalno-bytowym zbiorniki materiałowe i wiele innych).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>