Zasady podziału zysku w przedsiębiorstwie cz. II

Fundusz zakładowy składa się z części zasadniczej i dodatkowej. Prawo do tworzenia funduszu w części zasadniczej mają przedsiębiorstwa, które zaplanują i osiągną wskaźnik wynikowego poziomu kosztów całokształtu działalności odpowiadający wskaźnikowi dyrektywnemu oraz spełnią określone warunki (wykonanie określonych zadań rzeczowych). Fundusz dodatkowy tworzony jest wówczas, gdy nastąpi polepszenie wskaźnika wynikowego poziomu kosztów. Wielkość odpisów ustalana jest w odsetkach funduszu płac. Stawka odpisu zasadniczego waha się — w zależności od resortu, któ- remu podlegają przedsiębiorstwa budowlane — w granicach 4,5—5,5% planowanego osobowego funduszu płac. Jeżeli przedsiębiorstwo wykona podstawowe zadania rzeczowe, lecz nie osiągnie wskaźnika wynikowego poziomu kosztów w wysokości określonej dyrektywą odpis na zasadniczy fundusz zakładowy podlega degresji. Degresja ta jest uzależniona od wielkości pogorszenia wskaźnika wynikowego poziomu kosztów. Zasadniczy fundusz zakładowy ulega zmniejszeniu o określony procent za każde pogorszenie wskaźnika wynikowego poziomu kosztów obliczone w dziesiętnych procentu. Na przykład przy pogorszeniu w stosunku do przyjętego w planie wynikowego poziomu kosztów' o 0,1—0,2% fundusz zakładowy ulega zmniejszeniu o 1% za każdą jedną dziesiątą pogorszenia dyrektywnego wskaźnika wynikowego poziomu kosztów. Podobnie np. w przedziale 0,5% — 0,7% tego pogorszenia zmniejszenie zasadniczego funduszu zakładowego za każde 0,1% mieszczące się w tym przedziale wynosi 4,5%. Obliczenia stawki zmniejszenia funduszu zakładowego (w części zasadniczej) dokonuje się systemem składanym. Jeżeli np. nastąpiło pogorszenie wskaźnika o 0,7% to potrącenie z funduszu zakładowego obliczymy w następujący sposób:

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>