Zasady podziału zysku w przedsiębiorstwie

W państwowych przedsiębiorstwach budowlano-montażowych zysk ulega podziałowi pomiędzy załogę, przedsiębiorstwo, zjednoczenie i — za jego pośrednictwem — państwo. Podział ten realizowany jest w zasadzie na drodze tworzenia funduszy celowych.

Elementem udziału załogi w zysku jest jundusz zakładowy. Ma on stanowić jeden z istotniejszych bodźców pozapłacowych przeznaczonych na wypłaty dla załogi, akcję socjalno- -kulturalną i budownictwo mieszkaniowe. Wypłaty dla załogi

Na przykład w 1964 r. wskaźnik zyskowności (liczony jako stosunek wyniku bilansowego do kosztu własnego sprzedaży w uspołecz- niemych przedsiębiorstwach budowlano-montażowych) / wyniósł 2,35°/o.J

Przez sformułowanie to rozumiemy podejmowanie decyzji dotyczących przeznaczenia funduszy na wzrost zapasów lub inwestycje przy możliwości zmniejszenia wydatków jednego elementu na rzecz drugiego. nie mogą przekraczać 8,5% osobowego funduszu płac. Istnieje także obowiązek przeznaczania 25% funduszu zakładowego na zasilenie rachunku funduszu zakładowego budownictwa mieszkaniowego. Zasady tworzenia tego funduszu mogą być zmienne w zależności od kierunku tworzonych zachęt. Głównie jednak tworzenie funduszu zakładowego uzależnione jest od uzyskania planowanej rentowności lub wskaźnika wynikowego poziomu kosztów całokształtu działalności oraz od wykonania zadań rzeczowych. W obowiązującej obecnie praktyce przedsiębiorstw budowlanych stosowany jest wskaźnik wynikowego poziomu kosztów całokształtu działalności. Wskaźnik ten stanowi procentowy stosunek wartości sprzedaży produkcji podstawowej, pomocniczej i usług pomniejszonej o wynik bilansowy z całokształtu działalności przedsiębiorstwa do wartości sprzedaży produkcji podstawowej, pomocniczej i usług. Wskaźnik ten można ustalić zgodnie z wzorem: gdzie:

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>