Zasady stosowania kosztorysu wykonawczego

Zasady stosowania kosztorysu wykonawczego (sposób uzupełniający, ponieważ jego zakres ulega ograniczeniu we współczesnej praktyce).

– 1. Podstawą zawarcia umowy o roboty budowlano-montażowe między zleceniodawcą a przedsiębiorstwem budowlano- montażowym jest kosztorys umowny.

– 2. Kosztorys umowny jest wiążący dla obydwu stron pod względem cen na poszczególne składniki robót, natomiast, nie jest miarodajny dla ustalenia ilości robót. Suma kosztorysu umownego lub wielu takich kosztorysów nie jest więc sumą wynagrodzenia umownego.

– 3. Wynagrodzenie za roboty oblicza się przez mnożenie ilości poszczególnych robót przez ceny uzgodnione w kosztorysie umownym.

– 4. Ilość robót wykonanych i odebranych przez zleceniodawcę jest ustalana protokolarnie, na podstawie obmiarów w technicznych jednostkach miary. Po pomnożeniu ilości robót przez ceny umowne otrzymuje się elementy kosztorysu wykonawczego.

– 5. Suma kosztorysu umownego może być korygowana również na skutek urzędowych zmian cen materiałów, zmian stawek robocizny, zmian cen usług itp. oraz przyjęcia do wykonania robót zamiennych i dodatkowych.

– Wyższość sposobu ryczałtowego polega przede wszystkim na:

— konieczności przygotowania starannie opracowanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zasadzie jeszcze przed zawarciem umowy o roboty (bo umowa wiąże obie strony), co z kolei pozwala na lepszą organizację wykonawstwa oraz racjonalne, a więc tańsze przygotowanie i prowadzenie robót

— większej stałości nakładów inwestycyjnych oraz uzyskiwaniu realniejszych danych liczbowych dla planowania inwestycji w skali gospodarki narodowej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>