Zgromadzony przez zjednoczenie zys

Fundusz ten omówiony jest w dalszej części niniejszego rozdziału. Z drugiej strony budżet udziela środków na zasilenie funduszy celowych oraz na finansowanie strat przedsiębiorstw (w wypadku braku środków wygospodarowanych w zjednoczeniu). W takim układzie zjednoczenie pośredniczy w rozliczeniach między przedsiębiorstwami i budżetem, a jednocześnie wykonuje funkcje nadzoru nad przedsiębiorstwami i — w oparciu o swe fundusze — podejmuje działalność gospodarczą na rzecz podległych przedsiębiorstw. Zgromadzony przez zjednoczenie zysk powstały dzięki wpłatom dokonanym przez przedsiębiorstwa pozwala na:

– 1) udzielanie dotacji na fundusz zakładowy w przedsiębiorstwach deficytowych lub niskorentownych

– 2) przekazywanie środków z tytułu wpłat z zysku do budżetu

– 3) udzielanie dotacji na fundusz rozwoju w przedsiębiorstwach deficytowych i niskorentownych

– 4) udzielanie dotacji podmiotowych na pokrycie strat w przedsiębiorstwach deficytowych

– 5) wydatkowanie środków na fundusz rezerwowy zjednoczenia (na poziomie co najmniej określonym przez plan)

– 6) dokonywanie odpisów na fundusz inwestycyjny zjednoczenia zgodnie z ustaloną na dwa lata stawką stanowiącą odsetek łącznej kwoty zysku pomniejszonego o odpisy na fundusz zakładowy lub fundusz nagród

– 7) dokonywanie odpisów na fundusz postępu techniczno-ekonomicznego, ale tylko z zysku ponadplanowego (do wysokości 50°/o tego zysku) i po pokryciu uprzednio wymienionych potrzeb (punkty 1—6).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>