Zjawisko wzrostu wydajności

Zjawisko wzrostu wydajności jest korzystne zwłaszcza wtedy, gdy jego efektem jest obniżenie nakładu pracy — a więc równocześnie i kosztu — na jednostkę produkcji. Uzyskuje się to w wyniku postępu technicznego, a więc: mechanizowa- nia procesów produkcyjnych, prefabrykacji materiałów i elementów budowlanych itp., jak również w wyniku postępu organizacyjnego, a więc: prawidłowego organizowania frontów robót i stanowisk roboczych, koncentracji i specjalizacji pro- dukcji itp. Wysoka wydajność pracy wymaga odpowiedniego wysiłku osobistego pracowników, przy czym w tym zakresie należy dążyć do tego, by roboty wymagające szczególnego wysiłku (uciążliwe i pracochłonne) były w jak największym stopniu zmechanizowane.

– 2. Wysoką wydajność pracy może łatwiej uzyskiwać pracownik posiadający odpowiednie kwalifikacje zawodowe wymagane dla danych robót, przy czym kwalifikacje te wymagają doskonalenia w miarę osiągania postępu technicznego. Powstaje zatem problem właściwego doboru kadry oraz szkolenia i doskonalenia zawodowego pracowników.

– 3. Duży wpływ na wydajność pracy wywiera stopień stabilizacji załogi. W związku z tym przedsiębiorstwo powinno stwarzać dogodne warunki sprzyjające ścisłemu powiązaniu kadry z przedsiębiorstwem i przeciwdziałać fluktuacji tej kadry. Wspomniane warunki to przede wszystkim prawidłowa organizacja produkcji, zapewniająca stały i szeroki front robót oraz pracę bez postojów i zakłóceń. Daje to korzyści przedsiębiorstwu w postaci pełniejszej realizacji planów produkcyjnych, a pracownikom — w postaci odpowiednio wysokich zarobków.

Należy przy tym podkreślić konieczność zapewnienia rytmicznego toku produkcji i takiego jej organizowania, ażeby nie powstawały sezonowe (zwłaszcza w okresie zimowym) spadki nasilenia produkcji, gdyż takie zjawiska są najczęstszą przyczyną fluktuacji kadr.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>