Zmiana ustalonych ryczałtów

Wynagrodzenie ryczałtowe staje się obowiązującą podstawą rozliczeń za całość robót objętych dokumentacją i nie może ulec zmianom nawet wówczas, gdy warunki wykonawstwa okażą .się gorsze.

Kwotę ryczałtu należy uzgodnić najpóźniej na 1 miesiąc przed przystąpieniem do budowy obiektu. Zmiany w ryczałcie umownym mogą być dokonywane w późniejszym terminie w wypadku stwierdzonych błędów w kosztorysach dla danego rodzaju robót i to wówczas, gdy suma stwierdzonych błędów przekracza 2% wynagrodzenia przyjętego przy ustalaniu ryczałtu na dany rodzaj robót, a wykonawca nie przystąpił jeszcze do realizacji tych robót. Zmiana ustalonych ryczałtów jest dopuszczalna w następujących wypadkach:

– 1) zmiany powszechnie obowiązujących cen materiałów, usług i robocizny

– 2) wykonania na podstawie pisemnego zlecenia zamawiają- cego robót dodatkowych oraz zamiennych, powodujących podwyższenie lub obniżkę wynagrodzenia

– 3) zastosowania droższych materiałów, konstrukcji lub rozwiązań na zlecenie zamawiającego

– 4) poniesienia przez przedsiębiorstwo budowlano-montażowe dodatkowych kosztów nie uwzględnionych w ryczałcie i powstałych z winy zamawiającego.

Ceny jednostkowe kosztorysu umownego mogą stanowić zgodnie z przepisami podstawę zawarcia umowy o roboty budowlano-montażowe w ograniczonej liczbie wypadków. W praktyce jednak do niedawna były one dość powszechną formą ustalania wynagrodzeń. Wpływały na to liberalne przepisy dopuszczające stosowanie kosztorysów umownych jako podstawy rozliczeń oraz pewna łatwość w uzyskiwaniu przez generalnych wykonawców pozwoleń na dokonywanie rozliczeń na tej drodze. Od 1967 roku rozliczenia w tym trybie stanowią unikalną formę.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>