Zmiany zadań produkcyjnych

W zależności od stosowanej technologii zachodzą często zmiany w wielkości zużycia materiałów w produkcji. Na przykład przy realizacji obiektów z elementów wielkowymiarowych przewyższającej założenia planowe następuje zazwyczaj zwiększenie zużycia materiałów, gdyż w takim wypadku w wartości wbudowanych materiałów tkwią te nakłady pracy, które przy stosowaniu materiałów tradycyjnych ponosi się na placu budowy.

Występujące w toku realizacji zmiany zadań produkcyjnych, będące zazwyczaj następstwem zmian w dokumentacji technicznej budów lub włączenia do planów nowych inwestycji, pociągają za sobą w konsekwencji ilościowe i asortymentowe zmiany zużycia materiałów oraz zmiany wartości zużycia.

Uwzględnienie tych dwóch czynników w analizie zużycia materiałów jest konieczne, gdyż w przeciwnym wypadku analiza byłaby nieprawdziwa i prowadziłaby do mylnych wniosków. Chcąc w analizie zużycia materiałowego dojść do realnych wyników trzeba przeprowadzać inspekcję na budowach. Notowane spostrzeżenia należy omawiać z działem zaopatrzenia i wyprowadzać z tego logiczne wnioski.

Polityka zużycia materiałowego w przedsiębiorstwie jest tylko jedna: należy porównywać ilości materiałów wydawanych z magazynu z ilościami wynikającymi z kosztorysu, obmiaru i obowiązujących normatywów oraz domagać się rozliczenia materiałów pobranych w nadmiernej ilości. Uwzględnić przy tym należy cztery elementy:

– 1) zużycie materiałów na właściwą produkcję,

– 2) odpady,

– 3) straty materiałowe (powstałe wskutek usterek i braków, manka, psucia się podczas magazynowania i zniszczenia przy transporcie),

– 4) wyraźne marnotrawstwo materiałów.

Zakres badań analitycznych w zakresie kosztów sprzętu

Na budowach koszty robocizny bezpośredniej są permanentnie przekraczane. Dlatego należy im poświęcić taką samą uwagę jak kosztom materiałów bezpośrednich. Metoda przeprowadzania analizy kosztów robocizny jest podobna do metody analizy zużycia materiałów. Należy jednak uwzględnić pewne dodatkowe cechy szczególne.

Wielkość robocizny zależna jest ściśle od rodzaju pracy i sposobu jej wykonania. Jeżeli w badanym okresie prowadzi się inne roboty niż to przewidziano w planie i jeżeli stopień pracochłonności tych robót jest odmienny, to nakład robocizny będzie nieporównywalny z nakładem planowanym. Jeżeli przedsiębiorstwo lub budowa stosuje w procesie produkcji inne metody wykonawstwa, to w stosunku do planu nakład robocizny zwiększa się lub też zmniejsza. Zwiększenie występuje przy stosowaniu mniej postępowych metod produkcji, a zmniejszenie — przy wyższym od planowanego uprzemysłowieniu procesów wykonawstwa.

Do kosztów bezpośrednich zalicza się również koszty sprzętu, czyli koszty pracy maszyn budowlanych i koszty usług transportowych związanych bezpośrednio z procesami produkcji. Do usług tych zalicza się głównie wywóz ziemi i przewóz materiałów na terenie budowy.

Zakres badań analitycznych w zakresie kosztów sprzętu jest uzależniony od stopnia wyposażenia technicznego przedsiębiorstwa oraz od technologii wykonawstwa budowlanego. Mogą tu zachodzić trojakiego rodzaju sytuacje:

– 1. Przedsiębiorstwo wyposażone jest w małą ilość sprzętu mechanicznego, a w wykonawstwie stosuje głównie technologię tradycyjną. Analiza ogranicza się wówczas w zasadzie do zbadania wykonania planu i określenia stopnia uzyskanej obniżki kosztów w stosunku do planu i okresu poprzedniego.

– 2. Przedsiębiorstwo wyposażone jest w małą ilość sprzętu mechanicznego, a w produkcji stosuje nowoczesne metody wykonawstwa, posługując się sprzętem obcym. Analiza obejmuje wówczas te same elementy co w pierwszym punkcie, a ponadto — badanie prawidłowości cen (opłat) za usługi świadczone przez obcych dostawców sprzętu oraz opłacalności ewentualnego zastąpienia tych usług usługami własnymi.

– 3. Przedsiębiorstwo wyposażone jest w dużą ilość sprzętu mechanicznego oraz ma wyodrębnioną bazę sprzętową i transportową. Analiza kosztów sprzętu dotyczy wówczas nie tylko stopnia wykonania planu w zakresie kosztów sprzętu, lecz także wszystkich charakterystycznych mierników pracy posiadanego sprzętu i środków transportowych (chodzi tu zwłaszcza o wykorzystanie czasu pracy i o osiągniętą wydajność pracy).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>