Znaczenie zysku dla przedsiębiorstwa

Nie ulega wątpliwości, że znaczenie zysku dla przedsiębiorstwa jest tym większe, im poważniejsze korzyści materialne dla załogi wiążą się z zyskiem. Najpoważniejszym bodźcem materialnego zainteresowania są oczywiście płace. Płace jednak nie mogą kształtować się w swej podstawowej masie w zależności od poziomu rentowności (który nie stwarza możliwości porównania efektywności gospodarowania między różnymi działami gospodarki narodowej oraz przedsiębiorstwami) ani stopnia wykonania rentowności lub poprawy wyniku, ponieważ polityka płac musi być oparta na całym szeregu zasad. Przede wszystkim w polityce płac należy uwzględnić indywidualny nakład pracy, kwalifikacje pracownika, zajmowane stanowisko, staż pracy, a także znaczenie danego rodzaju działalności dla gospodarki narodowej. Nieprzestrzeganie tych zasad prowadziłoby do istotnych perturbacji w gospodarce narodowej, wyrażających się w płynności kadr, utracie bodźców skłaniających do ponoszenia kwalifikacji, podejmowania trudnej i odpowiedzialnej pracy itL.

Jednocześnie pamiętać należy, że płace wiążące się z indywidualnym wysiłkiem mogą doprowadzać do wewnętrznej dezintegracji załogi. Powodują one bowiem zainteresowanie materialne każdego z pracowników wynikami własnej pracy, przy czym na dalszy plan schodzą czasem wyniki działalności zespołu. Oznacza to, iż wykonanie przez pracownika lub grupę pracowników określonych zadań wymaga dokonania wypłaty wynagrodzenia bez względu na ogólną sytuację zakładu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>