Zużycie materiałów w produkcji

Gospodarkę materiałami w produkcji powinna cechować należyta staranność, przy czym istotne znaczenie ma zwłaszcza to, by zużywać takie ilości materiałów, jakie wynikają z norm technicznych lub receptur technologicznych. Z punktu widzenia analizy interesujące jest przede wszystkim określenie oszczędności lub przekroczeń w zużyciu materiałów w stosunku do wspomnianych norm i receptur.

Badanie podstawowe — dające pogląd ogólny na sprawę — przeprowadza się w ramach analizy kosztów. Polega ono na porównaniu faktycznie poniesionych kosztów zużycia materiałów z kosztami planowanymi (porównanie to przeprowadza się oddzielnie dla produkcji podstawowej, produkcji pomocniczej i usług).

Analiza szczegółowa polega na porównywaniu faktycznego i normatywnego zużycia każdego z osobna ważniejszego asortymentu materiałowego na budowie poszczególnych obiektów. W tym celu ustala się ilość wykonanych robót danego rodzaju i na .podstawie technicznych norm zużycia określa się prawidłową wielkość zużycia materiałów do wykonania tych robót. Wielkość tę porównuje się z wielkością zużycia matę- riałów ustaloną na podstawie dokumentacji pierwotnej prowadzonej na poszczególnych budowach (dowody pobrania materiałów z magazynu minus dowody zwrotów).

Porównanie przeprowadzone w ten sposób może wskazać na istnienie nadmiernego zużycia lub oszczędności w zużyciu. Obydwa te zjawiska wymagają w toku analizy dokładnego wyjaśnienia, w wyniku którego można dojść do wykrycia:

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>