Zysk nieprawidłowy

W ten sposób wpłaty z zysku stanowią elastyczny instrument rozliczania nadwyżek zysku w stosunku do potrzeb wynikających z odpisów na celowe fundusze przedsiębiorstw. Omawiany system prowadzi również do zainteresowania zjednoczeń zyskiem przedsiębiorstw, o czym będzie mowa w dalszym ciągu rozważań. Na osiągnięcie tego samego celu nastawiony jest również techniczny system pobierania wpłat z zysku, które dokonywane są zaliczkowo w ciągu roku i ostatecznie po zakończeniu roku sprawozdawczego.

Przed ostatecznym rozliczeniem zysku i zatwierdzeniem kwoty wpłat przeprowadza się weryfikację zmierzającą do wyeliminowania zysków niezależnych i nieprawidłowych. Zyskiem niezależnym jest ten, który został osiągnięty wskutek metodologicznych i organizacyjnych zmian wprowadzonych przez jednostki nadrzędne oraz wskutek urzędowych zmian cen, taryf, płac, stawek amortyzacji, stawek ubezpieczeniowych itp.

Zyskiem nieprawidłowym jest ten, który powstał w sposób naruszający interes społeczny lub obowiązujące przepisy, a szczególnie w wyniku:

– 1) stosowania niewłaściwych cen i taryf

– 2) pogorszenia jakości produkcji w stosunku do obowiązujących norm, standardów lub receptur

– 3) ujmowania w fakturach nie wykonanych robót

– 4) nieprawidłowego rozliczania „odzysku” materiałów oraz materiałów zleceniodawców

– 5) obniżania nakładów na bezpieczeństwo i higienę pracy

– 6) niewykonywania remontów bieżących środków trwałych.

Określony odsetek (25%) obu tych kategorii zysku przechodzi na rachunek funduszu rezerwowego, jeśli zostaną one ujawnione przez samo przedsiębiorstwo lub nadrzędne zjednoczenie, Pozostała część jest przejmowana przez budżet państwa. Jeżeli natomiast zysk ten (lub jego część) zostanie wykryty przez kontrolę zewnętrzną (bank, wydział finansowy itp.), to cała kwota wpłacana jest na rzecz budżetu państwa.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>