Zasady podziału zysku w przedsiębiorstwie cz. II

Fundusz zakładowy składa się z części zasadniczej i dodatkowej. Prawo do tworzenia funduszu w części zasadniczej mają przedsiębiorstwa, które zaplanują i osiągną wskaźnik wynikowego poziomu kosztów całokształtu działalności odpowiadający wskaźnikowi dyrektywnemu oraz spełnią określone warunki (wykonanie określonych zadań rzeczowych). Fundusz dodatkowy tworzony jest wówczas, gdy nastąpi polepszenie wskaźnika wynikowego poziomu kosztów. Wielkość odpisów ustalana jest w odsetkach funduszu płac. Stawka odpisu zasadniczego waha się — w zależności od resortu, któ- remu podlegają przedsiębiorstwa budowlane — w granicach 4,5—5,5% planowanego osobowego funduszu płac. Jeżeli przedsiębiorstwo wykona podstawowe zadania rzeczowe, lecz nie osiągnie wskaźnika wynikowego poziomu kosztów w wysokości określonej dyrektywą odpis na zasadniczy fundusz zakładowy podlega degresji. Degresja ta jest uzależniona od wielkości pogorszenia wskaźnika wynikowego poziomu kosztów. Zasadniczy fundusz zakładowy ulega zmniejszeniu o określony procent za każde pogorszenie wskaźnika wynikowego poziomu kosztów obliczone w dziesiętnych procentu. Na przykład przy pogorszeniu w stosunku do przyjętego w planie wynikowego poziomu kosztów’ o 0,1—0,2% fundusz zakładowy ulega zmniejszeniu o 1% za każdą jedną dziesiątą pogorszenia dyrektywnego wskaźnika wynikowego poziomu kosztów. Podobnie np. w przedziale 0,5% — 0,7% tego pogorszenia zmniejszenie zasadniczego funduszu zakładowego za każde 0,1% mieszczące się w tym przedziale wynosi 4,5%. Obliczenia stawki zmniejszenia funduszu zakładowego (w części zasadniczej) dokonuje się systemem składanym. Jeżeli np. nastąpiło pogorszenie wskaźnika o 0,7% to potrącenie z funduszu zakładowego obliczymy w następujący sposób:

więcej

Zjawisko wzrostu wydajności

Zjawisko wzrostu wydajności jest korzystne zwłaszcza wtedy, gdy jego efektem jest obniżenie nakładu pracy — a więc równocześnie i kosztu — na jednostkę produkcji. Uzyskuje się to w wyniku postępu technicznego, a więc: mechanizowa- nia procesów produkcyjnych, prefabrykacji materiałów i elementów budowlanych itp., jak również w wyniku postępu organizacyjnego, a więc: prawidłowego organizowania frontów robót i stanowisk roboczych, koncentracji i specjalizacji pro- dukcji itp. Wysoka wydajność pracy wymaga odpowiedniego wysiłku osobistego pracowników, przy czym w tym zakresie należy dążyć do tego, by roboty wymagające szczególnego wysiłku (uciążliwe i pracochłonne) były w jak największym stopniu zmechanizowane.

więcej

Zmiany zadań produkcyjnych

W zależności od stosowanej technologii zachodzą często zmiany w wielkości zużycia materiałów w produkcji. Na przykład przy realizacji obiektów z elementów wielkowymiarowych przewyższającej założenia planowe następuje zazwyczaj zwiększenie zużycia materiałów, gdyż w takim wypadku w wartości wbudowanych materiałów tkwią te nakłady pracy, które przy stosowaniu materiałów tradycyjnych ponosi się na placu budowy.

więcej

Znaczenie zysku dla przedsiębiorstwa

Nie ulega wątpliwości, że znaczenie zysku dla przedsiębiorstwa jest tym większe, im poważniejsze korzyści materialne dla załogi wiążą się z zyskiem. Najpoważniejszym bodźcem materialnego zainteresowania są oczywiście płace. Płace jednak nie mogą kształtować się w swej podstawowej masie w zależności od poziomu rentowności (który nie stwarza możliwości porównania efektywności gospodarowania między różnymi działami gospodarki narodowej oraz przedsiębiorstwami) ani stopnia wykonania rentowności lub poprawy wyniku, ponieważ polityka płac musi być oparta na całym szeregu zasad. Przede wszystkim w polityce płac należy uwzględnić indywidualny nakład pracy, kwalifikacje pracownika, zajmowane stanowisko, staż pracy, a także znaczenie danego rodzaju działalności dla gospodarki narodowej. Nieprzestrzeganie tych zasad prowadziłoby do istotnych perturbacji w gospodarce narodowej, wyrażających się w płynności kadr, utracie bodźców skłaniających do ponoszenia kwalifikacji, podejmowania trudnej i odpowiedzialnej pracy itL.

więcej

Zniesienie normatywu

Zasada, że przedsiębiorstwo ma prawo do przeznaczania środków na własne inwestycje (jeśli z funduszu rozwoju pokryło wzrost normatywu środków obrotowych) nie stanowiła w praktyce bodźca do prawidłowego normowania środków obrotowych, ponieważ o dokonywaniu własnych inwestycji przedsiębiorstw — przynajmniej w zakresie robót budowlano-montażowych — decydowały wbrew założeniu nie posiadane środki pieniężne, lecz moc przerobowa przedsiębiorstw budowlano-montażowych znajdujących się na danym terenie. Było to równoznaczne z limitowaniem inwestycji przedsiębiorstw. Istotną rolę odgrywało także to, że bodźce do ustalania normatywu na poziomie niezbędnego faktycznego zapotrzebowania na środki obrotowe oparto na wyżej omówionej „konkurencji” między inwestycjami a środkami obrotowymi o środki finansowe. Skuteczność tych bodźców była wątpliwa, ponieważ istniały możliwości pokrycia potrzeb związanych z istnieniem zapasów w przedsiębiorstwie zarówno ze źródeł bankowych, jak i zobowiązań pozabankowych.

więcej

Zysk nieprawidłowy

W ten sposób wpłaty z zysku stanowią elastyczny instrument rozliczania nadwyżek zysku w stosunku do potrzeb wynikających z odpisów na celowe fundusze przedsiębiorstw. Omawiany system prowadzi również do zainteresowania zjednoczeń zyskiem przedsiębiorstw, o czym będzie mowa w dalszym ciągu rozważań. Na osiągnięcie tego samego celu nastawiony jest również techniczny system pobierania wpłat z zysku, które dokonywane są zaliczkowo w ciągu roku i ostatecznie po zakończeniu roku sprawozdawczego.

więcej

Prace remontowe są istotne

Prace remontowe są bardzo ważne, mają wiele dobrych stron. Mieszkanie czy dom musi być odmalowane, wyremontowane, odnowione. Na pewno warto taki remont przeprowadzić, bo to bardzo ważna sprawa dla niejednej osoby. Dzisiaj prace remontowe są ważne i mają duże znaczenie dla klientów, są one najwyższej próby. Można o nich myśleć, planować, pracować tak, aby zadowolenie było coraz większe. Na pewno dobrej klasy prace remontowe to podstawa. Dzisiaj warto wykonać remonty, nawet na własną rękę. Można takie remonty mieć, realizować je, przeprowwadzać bardzo solidnie, klienci o takie remonty bardzo dobrze dbają. To ważna sprawa dla niejednego klienta. Na pewno warto o tym pomyślec. Dzisiaj klienci chcą dbać o remont, to bardzo ważna sprawa dla niejednego klienta...

więcej